Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2012, 24648Ruimtelijke plannen

Logo Nuth
Ontwerp - Uitwerkingsplan Langstraat 14 te Schimmert, Nuth

Voor het ontwikkelen van een vrijstaande woning aan de Langstraat te Schimmert, midden in het lint is een uitwerking van het planologische kader noodzakelijk.

De ontwikkeling is immers volgend uit artikel 8 van het vigerende bestemmingsplan op die wijze mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de voorgestane ontwikkeling door toepassing van een planologische procedure als bedoeld in artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.

Ten behoeve van deze planologische procedure ligt het ontwerp-uitwerkingsplan en alle bijbehorende stukken vanaf 26 november 2012 conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage. In verband met de komende feestdagen en de sluiting van het gemeentehuis tussen Kerstmis en Nieuwjaar is de ter inzage termijn van 6 weken verlengd naar 8 weken.

De stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis, bij het loket van het klantcontactcentrum (KCC).

Tevens zijn de stukken elektronisch te raadplegen op de website van de Gemeente Nuth (www.nuth.nl/bekendmakingen ).

Gedurende de genoemde 8 weken termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze ten aanzien van het voornemen kenbaar maken bij het college. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te zijn aan het college van burgemeester en wethouders van Nuth, postbus 22000, 6360 AA Nuth.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar, mevrouw W. van de Langenberg (tel. 045-5659155). Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.