Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2012, 24489Ruimtelijke plannen

Logo Uden
Ontwerpbestemmingsplan Lankes 2013, Uden

Ruimtelijke ordening

Ontwerpbestemmingsplan ‘Lankes 2013’

Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van donderdag 29 november 2012 gedurende 6 weken, dus tot en met woensdag 9 januari 2013 het ontwerpbestemmingsplan ‘Lankes 2013’ (Identificatienummer: NL.IMRO.0856.BPLankes2013-ON01) ter inzage ligt.

Doel van het bestemmingsplan is het bieden van een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter, waarbij de bestaande situatie is vastgelegd.

Het plangebied heeft grotendeels betrekking op het bebouwingscluster Lankes. De exacte plangrenzen zijn bepaald aan de hand van de plangrenzen van de overige bestemmingsplannen binnen de gemeente Uden, zoals “Loopkant-Liessent’, ‘Buitengebied 2011-2013’ en ‘Goorkens-Hoogveld’.

De stukken kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de centrale balie in het Gemeentehuis en zijn ook digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Uden en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan tijdens de inzageperiode een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Uden, postbus 83, 5400 AB Uden. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de afdeling stedelijke ontwikkeling tel : (0413) 281 432 of maak een mondelinge reactie kenbaar bij de publieksbalie; deze reactie wordt schriftelijk vastgelegd.

De gemeenteraad betrekt eventueel naar voren gebrachte zienswijzen bij haar besluitvorming over de

vaststelling van het bestemmingsplan.