Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 2431Ruimtelijke plannen

Bestemmingsplan ‘Ettemastraat 21 in Zeddam’

Burgemeester en wethouders van Montferland, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 januari 2012 het bestemmingsplan ‘Ettemastraat 21 in Zeddam’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in het veranderen van een agrarisch bouwperceel in het kader van functieverandering op de percelen Ettemastraat 21 en Schapenweg 35 (voormalig huifkarcentrum Bergh) in Zeddam naar een woonbestemming met de mogelijkheid tot de bouw van de één woning.

Het plan ligt met ingang van 9 februari 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1955.bplgbgbwonettem21-va01 te raadplegen.

Het plan ligt met ingang van 9 februari 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens via te raadplegen.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient gericht te worden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

N.B. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Didam, 9 februari 2012

Burgemeester en wethouders van Montferland.