Logo Blaricum
Gewijzigde vaststelling Uitwerkingsplan 3, Bedrijvenpark, Blaricummermeent, Blaricum

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat zij het “Uitwerkingsplan 3, Bedrijvenpark, Blaricummermeent” gewijzigd hebben vastgesteld.

Inhoud

De ontwikkeling van De Blaricummermeent tot een woon en werkgebied is vastgelegd in het bestemmingsplan Blaricummermeent, Werkdorp. Om gevolg te geven aan de ontwikkeling van dat gebied wil de gemeent overgaan tot de nadere uitwerking van dit bestemmingsplan. Het Uitwerkingsplan 3, Bedrijvenpark, Blaricummermeent is bedoeld om de ontwikkeling van een gedeelte van het bedrijvenpark mogelijk te maken.

In het vigerend bestemmingsplan is het plangebied bedrijvenpark bestemd als ´Bedrijfsdoeleinden uit te werken´ (Buw). De basisregels zijn vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde globale bestemmingsplan Blaricummermeent, Werkdorp. Het uitwerkingsplan is een nadere detaillering van het globale bestemmingsplan en is gebaseerd op het Masterplan De Blaricummermeent en het specifiek voor het bedrijvenpark van De Blaricummermeent opgestelde ‘Ruimtelijk Kader Park 27, Blaricum' en het 'Beeldkwaliteitplan Park 27’ inclusief bijbehorende aanvulling'.

Inzage

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 26 november 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt hier terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens is het uitwerkingsplan te raadplegen via www.blaricum.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening kan degene die een zienswijze heeft ingebracht, danwel diegenen die kunnen aantonen daartoe niet in de gelegenheid te zijn geweest, alsmede een ieder tegen de vastgestelde wijzigingen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Naar boven