Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2012, 23934Ruimtelijke plannen

Logo Someren
Vaststelling bestemmingsplan ‘Ruitersportcentrum Het Keelven’, Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken bekend, dat de gemeenteraad van Someren in zijn vergadering van 31 oktober 2012 het bestemmingsplan “Ruitersportcentrum Het Keelven” gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan vormt het planologisch-juridisch kader voor het realiseren van een ruitersportcentrum aan de Kuilvenweg 4 en 6.

Het vastgestelde bestemmingsplan “Ruitersportcentrum Het Keelven” ligt met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 22 november 2012 tot en met woensdag 2 januari 2013 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Someren, Wilhelminaplein 1, bij het klantencontactcentrum (KCC). Het KCC is geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken buiten de openingstijden kan een afspraak worden gemaakt.

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de gemeentelijke website www.someren.nl is het bestemmingsplan tevens als pdf-bestand in te zien. Indien u het bestemmingsplan of andere stukken op schrift wenst te ontvangen, dan worden hiervoor op grond van de legesverordening kosten in rekening gebracht.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit van de raad. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend aan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

21 november 2012

Burgemeester en wethouders van Someren,