Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2012, 23867Vergunningen

Logo Amsterdam
Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden, Amsterdam

Hogere waarden

Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder ten behoeve van het veranderen van het gebouw Heathrowstraat 5, waarbij de verandering bestaat uit het vergroten van het gebouw middels het plaatsen van een extra verdieping ten behoeve van een gymzaal en het wijzigen van het gebruik ten behoeve van het gebruik als schoolgebouw, onder de voorwaarde dat de zuidgevel met uitzondering van de gymzaal als dove gevel wordt uitgevoerd en dat de gevel één afgesloten geheel vormt (aanvraag omgevingsvergunning olo 411267), ligt met het bijbehorende akoestisch rapport met ingang van 22 november 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage.

Het genoemde gebouw is gelegen binnen de geluidzones langs de Haarlemmerweg (N200). De geluidhinder vanwege het wegverkeer overschrijdt op diverse plekken de voorkeursgrenswaarden krachtens de Wet geluidhinder. Voor zover tevens sprake is van overschrijding de maximale grenswaarden waarvoor ontheffing kan worden verleend, wordt het gebouw voorzien van “dove gevels” in de zin van de Wet geluidhinder.

Omdat geluidreducerende maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen van 53 dB voor de Haarlemmerweg (N200)..

Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden indienen bij burgemeester en wethouders, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.