Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreStaatscourant 2012, 23681Ruimtelijke plannen

Logo Waalre
Ontwerpbestemmingsplan ‘Aalst’, Waalre

Burgemeester en wethouders van Waalre maken op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de hieronder genoemde termijn ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan: ‘Aalst’ (identificatienummer NL.IMRO.0866.BP00148-0201 ).

Het betreft hier een conserverend komplan. De inzagetermijn loopt vanaf 22 november tot en met 2 januari 2013. Het ontwerp bestemmingsplan ligt tijdens de hierboven genoemde termijn ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Daar kunt u ook een mondelinge toelichting op het plan krijgen. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website: www.waalre.nl/wonen&leven/actualisatie bestemmingsplannen en via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan, gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken, een mondelinge- of schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Reacties kunnen niet via e-mail worden ingediend. Voor een mondelinge zienswijze verzoeken wij u gedurende de hierboven genoemde termijn een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Eerder heeft reeds een concept ontwerpbestemmingsplan gedurende vier weken ter inzage gelegen op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. Gedurende deze termijn heeft tevens vooroverleg met instanties plaats gevonden. Naar aanleiding van de ingekomen (inspraak)reacties is het plan op enkele punten aangepast, hetgeen heeft geleid tot het ontwerpbestemmingsplan.

Waalre, 21 november 2012