Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2012, 23595Vergunningen

Logo Hellevoetsluis
Ontwerpbesluit Hellevoetse Achterweg 7, Hellevoetsluis

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maakt ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met ingang van 15 november 2012 tot en met 27 december 2012 voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

Op 29 maart 2012 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een orthopedagogisch en educatief centrum aan de Hellevoetse Achterweg 7. Deze ontwikkeling is in strijd met de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied”. Het verlenen van medewerking aan dit plan door de gemeente is slechts mogelijk door het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, de zogeheten afwijkingsprocedure. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing (GRO) bevat. Het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning staat toe dat voor het realiseren van een orthopedagogisch en educatief centrum mag worden afgeweken van het bestemmingsplan.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn van zes weken (15 november 2012 tot en met 27 december 2012) kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis, t.a.v. afdeling Beheer, Vergunningen en Handhaving, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis. Voor het mondeling indienen van een zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Beheer, Vergunningen en Handhaving, team Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 14 0181.