Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasStaatscourant 2012, 23396Vergunningen

Logo Horst aan de Maas
Projectbesluiten ex art. 3.10 Wro en reguliere bouwvergunningen fase 1 Nieuw Gemengd Bedrijf in het LOG Witveldweg Grubbenvorst, Horst aan de Maas

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat zij projectbesluiten ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening hebben vastgesteld en reguliere bouwvergunningen fase 1 hebben verleend voor:

  • Het oprichten van een bio-energiecentrale, op het perceel kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie L, nummer 361, gelegen aan de Witveldweg in Grubbenvorst in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.

  • Het oprichten van een korte keten vleeskuikenhouderij, op het perceel kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie L, nummer 361, gelegen aan de Witveldweg in Grubbenvorst in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.

  • Het oprichten van een fokvarkensstal, een vleesvarkensstal, mestsilo’s en een voerlokaal en het uitbreiden van de bestaande biggenstallen op de percelen kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie K, nummers 103 en 560, behorende bij de Laagheide 9 in Grubbenvorst in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.

Belanghebbenden die ten aanzien van de ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbesluiten tot verlenen van reguliere bouwvergunning fase 1 (tijdig) zienswijzen hebben ingediend alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot de ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbesluiten tot het verlenen van reguliere bouwvergunning fase 1 geen dan wel niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen tegen deze projectbesluiten en de reguliere bouwvergunningen fase 1 een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken en deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de projectbesluiten en de verleende reguliere bouwvergunningen fase 1 ter inzage zijn gelegd (artikel 6:8, lid 4 Awb).

Crisis- en herstelwet

Op grond van artikel 1.1, eerste lid, aanhef en sub a van de Crisis- en herstelwet is op deze besluiten de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen de besluiten. Ingevolge artikel 1.6a van de wet kunnen na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift moet vermeldt worden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van de projectbesluiten en de reguliere bouwvergunningen fase 1 niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, Postbus 960, 6040 AZ Roermond.

De besluiten tot vaststelling van de projectbesluiten en verlening van de reguliere bouwvergunningen fase 1 worden openbaar bekend gemaakt. De kennisgeving van de projectbesluiten en de reguliere bouwvergunningen fase 1 worden overeenkomstig artikel 3.11, lid 2 Wro, juncto artikel 3.8, lid 3 Wro geplaatst in het gemeentelijk huis-aan-huis blad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl)

De projectbesluiten en reguliere bouwvergunningen fase 1 met bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 november 2012 tot en met 27 december 2012 ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn van maandag 08.30 -20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

De projectbesluiten en reguliere bouwvergunningen fase 1 en de daarbij behorende stukken zijn tevens vanaf 16 november 2012 te raadplegen op de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl) en op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1507.PBGRWITVELDBEC-VA01, NL.IMRO.1507.PBGRWITVELDKIP-VA01, NL.IMRO.1507.PBGRLAAGHEIDE9-VA01).

De projectbesluiten en de reguliere bouwvergunningen fase 1 treden overeenkomstig artikel 3.8, lid 5 Wro in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. De reguliere bouwvergunningen fase 1 zijn pas onherroepelijk als er na het verstrijken van de beroepstermijn van zes weken geen beroep is ingesteld.

Horst, 15 november 2012