Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2012, 23386Ruimtelijke plannen

Logo Lansingerland
Ontwerpbestemmingsplan Prismalaan-West 30 en Buisleidingenstrook (Prisma), Bleiswijk, Lansingerland

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Lansingerland bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Prismalaan-West 30 en Buisleidingenstrook (Prisma)” met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0112-ONTW (met bijbehorende stukken) voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

Beschrijving bestemmingsplan

Het betreft een bestemmingsplan met een tweetal onderdelen:

  • de woning met bijbehorende gronden gelegen aan de Prismalaan-West 30 (voorheen Klapachterweg 3) verkrijgt opnieuw de woonbestemming, waarbij in de directe omgeving van de woning toegestane bedrijfsactiviteiten worden beperkt;

  • de reservering van de buisleidingenstrook (breedte ca 50 meter) gelegen direct langs de noordzijde van de A12 ter hoogte van het bedrijventerrein Prisma vervalt, en op deze strook grond wordt de bestemming Verkeer resp. Bedrijventerrein gelegd.

Er zijn wijzigingen ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Deze zijn benoemd in de Nota inspraak en overleg en staat van wijzigingen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 15 november tot en met 27 december 2012 voor een ieder ter inzage.

Het plan is digitaal beschikbaar gesteld en kunt u raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl [http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1621.BP0112-ONTW] en op onze website: www.lansingerland.nl; onder wonen en omgeving (bestemmingsplannen). Daarnaast ligt het plan voor iedereen ter inzage in het servicepunt Bergschenhoek, Tobias Asserlaan 1 en het servicepunt Bleiswijk, Dorpsstraat 7. Openingstijden Bergschenhoek: op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Openingstijden Bleiswijk: Maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Mocht u de betreffende stukken buiten genoemde tijden willen inzien of een nadere toelichting wensen op de betreffende stukken, dan dient u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 14 010.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze (geen e-mail) kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van de gemeenteraad, afdeling RO, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze BP0112/03. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer (010) 800 4000.