Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2012, 2302Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan Heuvelstraat – Eltenseweg Stokkum’

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan Heuvelstraat – Eltenseweg Stokkum’ met ingang van 9 februari 2012, gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1, voor eenieder ter inzage ligt en tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-on01 te raadplegen is.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van maximaal 6 woningen op gronden tussen de Eltenseweg en de Heuvelstraat in Stokkum, waarvan een gedeelte van de voormalige oliehandel ‘Kuster’ aan de Heuvelstraat. De aanwezige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en de grond waar nodig gesaneerd.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan eenieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland , Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan via telefoonnummer 0316-291 607 daarvoor een afspraak worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

Didam, 7 februari 2012

Burgemeester en wethouders van Montferland.