Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2012, 22402Ruimtelijke plannen

Logo Liesveld
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Liesveld’, Liesveld

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “Buitengebied Liesveld” ter inzage. Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 2 november 2012 zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentekantoor of 24 uur per dag via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak maken met mevrouw W. Roelen.

Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.