Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneStaatscourant 2012, 21642Ruimtelijke plannen

Logo Westvoorne
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Achter Noordweg 27 Oostvoorne’, Westvoorne

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2012 het bestemmingsplan “Achter Noordweg 27 Oostvoorne” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 25 oktober 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en op woensdagen van 13.30 tot 18.30 uur. Het plan is ook in te zien via de website RO-online: www.ruimtelijkeplannen.nl of op de gemeentelijke website: www.westvoorne.nl/grondgebied onder ‘bestemmingsplannen’.

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van tien vrijstaande woningen.

Het plangebied wordt begrensd door de sportvelden aan de west- en noordzijde, het perceel Noordweg 29 aan de noordzijde, de Noordweg aan de oostzijde, het perceel Sportlaan 2a aan de zuidzijde en de percelen Noordweg 21, 23 en 25 aan de zuidoostzijde.

Instellen beroep en voorlopige voorziening

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken beroep worden ingesteld tegen het besluit van de raad. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;

  • belanghebbenden, voor zover het de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreft die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Dit kan alleen worden tegengegaan door een voorlopige voorziening van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor moet binnen de termijn van de terinzagelegging van het vastgestelde plan beroep worden ingesteld en moet ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden ingediend op het bovengenoemde adres. Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Rockanje, 24 oktober 2012

Burgemeester en wethouders van Westvoorne de secretaris Anita Vlekke

de burgemeester Peter de Jong