Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2012, 21577Ruimtelijke plannen

Logo Rheden
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Steeg - Ellecom, locatie nabij Oversteeg 35 te De Steeg’, Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Steeg - Ellecom, locatie nabij Oversteeg 35 te De Steeg' en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

Dit plan maakt het mogelijk om het perceel, kadastraal bekend Gemeente Rheden sectie T nummer 740, gelegen ten zuiden van Oversteeg 35 te De Steeg een woning toe te voegen.

Het ontwerpbestemmingsplan kan van donderdag 25 oktober 2012 tot en met woensdag 5 december 2012 worden ingezien bij de balie van de afdeling Inwonerszaken in het Gemeentehuis te De Steeg.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPSE7.

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer P. Zweers, telefoonnummer (026) 49 76 441.

Ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de ten hoogste toegelaten geluidsbelasting opgesteld, in het kader van het bestemmingsplan De Steeg - Ellecom, locatie nabij Oversteeg 35 te De Steeg.

Het bestemmingsplan maakt op deze locatie de bouw van een nieuwe woning mogelijk. Deze locatie ligt binnen de zone van wegen. Wat wegverkeerslawaai betreft streeft de Wet geluidhinder, voor geluidsgevoelige bestemmingen die liggen in de zone van de weg, naar een geluidsbelasting van 48 dB. Er kan voor woningen in buitenstedelijk gebied tot maximaal 53 dB een zogenaamde hogere grenswaarde worden vastgesteld.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de streefwaarde van wegverkeerslawaai wordt overschreden. In verband met de overschrijding van de streefwaarde kunnen burgemeester en wethouders zogenaamde hogere grenswaarden vaststellen. Het college is voornemens om deze hogere waarden vast te stellen.

Inzage van stukken

De ontwerpbeschikking ligt van donderdag 25 oktober tot en met woensdag 5 december 2012 ter inzage bij de afdeling Inwonerszaken in het gemeentehuis in De Steeg.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbende schriftelijke of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de heer P. Zweers, afdeling Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer (026) 49 76 441. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Beroep

In het algemeen kunnen uitsluitend belanghebbenden die nu schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerpbeschikking, te zijner tijd, beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Volgens de Algemene wet bestuursrecht is een belanghebbende diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

De Steeg, 24 oktober 2012