Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreStaatscourant 2012, 21485Ruimtelijke plannen

Logo Waalre
Ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Brabantiaterrein en omgeving, Waalre

Burgemeester en wethouders van Waalre maken op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de hieronder genoemde termijn ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan:

‘Herontwikkeling Brabantiaterrein en omgeving’

Het bestemmingsplan voorziet de realisatie van circa 235 woningen op het terrein van de voormalige Brabantiafabriek kadastraal bekend gemeente Aalst, sectie A, nummers 2455, 3010, 3011, 3012, 3163 en sectie C nummers 1256, 1512, 1643 en 1644. Voor 119 woningen (fase 1) is reeds, vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan, een buitenplanse omgevingsvergunning verleend welke in dit bestemmingsplan is opgenomen. De overige circa 61 grondgebonden woningen en circa 52 appartementen in fase 2 en 3, waaronder de wooneenheden in het kader van het Wooninitiatief Waalre, worden met het voorliggende bestemmingsplan mogelijk gemaakt.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 25 oktober tot en met 5 december 2012 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Daar kunt u ook een mondelinge toelichting op het plan krijgen. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website: www.waalre.nl/wonen&leven/actualisatie bestemmingsplannen en via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0866.BP00160-0202).

Een ieder kan, gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken, een mondelinge- of schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Waalre, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Reacties kunnen niet via e-mail worden ingediend. Voor een mondelinge zienswijze verzoeken wij u gedurende de hierboven genoemde termijn een afspraak te maken met de hierboven genoemde medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Waalre, 24 oktober 2012