Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2012, 21471Vergunningen

Logo Bergambacht
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning ‘Lekdijk-West 43a, Bergambacht’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat van 25 oktober 2012 tot en met 5 december 2012 de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met betrekking tot Lekdijk-West 43a te Bergambacht ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Het ontwerpbesluit betreft het uitbreiden van een bestaande ligboxenstal. Het ontwerpbesluit is nodig omdat het plan niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied 2011.

Naast het ontwerpbesluit liggen de bijbehorende stukken en de aanvraag om omgevingsgunning ter inzage.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u daarvoor een afspraak maken met mevrouw N.M. Amelink van de afdeling ROB te bereiken op telefoonnummer 0182 356 514.