Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2012, 2109Overig

Besluit aanwijzing toezichthouders afdeling Handhaving stadsdeel Amsterdam Zuidoost januari 2012

Op 2 januari 2012 heeft de afdelingsmanager Handhaving van stadsdeel Amsterdam Zuidoost, daartoe gemandateerd en gemachtigd door de bevoegde bestuursorganen, het volgende besluit genomen: Besluit aanwijzing toezichthouders afdeling Handhaving stadsdeel Zuidoost januari 2012.

In dit besluit zijn ambtenaren en/of personen werkzaam bij of voor de afdeling Handhaving aangewezen als toezichthouder zoals bedoeld in Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiermee kunnen ze toezicht houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de voor de afdeling relevante wetten en verordeningen. De in het aanwijzingsbesluit aangewezen ambtenaren zijn tevens aangewezen als toezichthoudend ambtenaar in de zin van artikel 75 van de Huisvestingswet, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

Met dit besluit zijn de oude aanwijzingsbesluiten geactualiseerd en tevens aangepast aan de veranderingen in wet- en regelgeving. Het besluit is inwerking getreden op 3 januari 2012, met uitzondering van de bepalingen die hun grond vinden in de Huisvestingswet, welke bepalingen in werking treden de dag na deze bekendmaking in de Staatscourant.

Het besluit ligt tot 14 februari 2012 ter inzage in het informatiecentrum van stadsdeel Zuidoost, Anton de Komplein 150, en staat op www.zuidoost.amsterdam.nl onder ‘Actualiteiten’ – ‘Bekendmakingen’.