Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RenswoudeStaatscourant 2012, 21027Overig

Logo Renswoude
Bestemmingsplan om appartementen te realiseren Dorpshart van Renswoude, Renswoude

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Renswoude maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend.

De gemeente Renswoude is bezig met het opstellen van een bestemmingsplan voor het Dorpshart van Renswoude. In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden om appartementen te realiseren. Bij 17 appartementen zal het geluidsniveau op de gevels hoger liggen dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid, onder voorwaarden af te wijken van deze voorkeurswaarde door het vaststellen van hogere waarden als bedoeld in artikel 110a Wet geluidhinder.

Burgemeester en wethouders van Renswoude hebben het voornemen om een hogere waarden vast te stellen voor 17 appartementen.

Ter inzage legging

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 16 oktober 2012 gedurende zes weken, tijdens kantooruren (van 9.00 tot 12.00 uur) en op afspraak, buiten kantooruren (tel.:0318-578161) ter inzage in het gemeentehuis van Renswoude.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden mondeling en/of schriftelijk zienswijzen inbrengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt (0318-578161).

Renswoude, 15 oktober 2012

College van burgemeester en wethouders van Renswoude, Wnd. secretaris, dhr. J. van Dijk

de burgemeester, dhr. W.J. Dekker