Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2012, 20901Ruimtelijke plannen

Logo Hollands Kroon
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Dorpsstraat 138 in Winkel, gemeente Hollands Kroon

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: 1.3.1. Bro

Onderwerp: Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Dorpsstraat 138 in Winkel

Plangebied: Perceel Dorpsstraat 138 in Winkel

Doel plan: vijf appartementen realiseren

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon kennis dat zij het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 138 te Winkel’ voorbereiden.

Het plangebied betreft het perceel Dorpsstraat 138 in Winkel.

Aanleiding van het bestemmingsplan is het verzoek voor de realisatie van vijf appartementen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Het ontwerpbestemmingsplan zal eerdaags gedurende zes weken ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis, De Verwachting 1 in Anna Paulowna en is dan raadpleegbaar op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl. De ter inzage ligging van dit ontwerpbestemmingsplan zal worden gepubliceerd in de CTR Hollands Kroon, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (mevrouw L.J van den Heuvel) via 088 321 5000.