Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2012
Nr. 20701

Gepubliceerd op 12 oktober 2012 09:00Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 oktober 2012, nr. 12315889 houdende benoeming van de voorzitter van het overlegorgaan van het nationaal park Utrechtse Heuvelrug

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 7 van de Regeling aanwijzing nationale parken;

Besluit:

Artikel 1

Voor de tijdsduur van 1 september 2011 tot 1 januari 2013 wordt de heer T.E.M. Wijte, te Bosch en Duin, benoemd als voorzitter van het overlegorgaan van het nationaal park Utrechtse Heuvelrug.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 oktober 2012

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker.

TOELICHTING

Dit besluit strekt tot herbenoeming van de heer T.E.M. Wijte als voorzitter van het overlegorgaan van het nationaal park Utrechtse Heuvelrug. De heer T.E.M. Wijte bekleedt sinds 1 januari 2005 het voorzitterschap. Zijn eerste benoeming liep af op 1 september 2011. De herbenoeming zal daarom terugwerken tot deze datum. Conform artikel 7, eerste lid, van de Regeling aanwijzing nationale parken wordt de voorzitter benoemd op voordracht van het overlegorgaan van het nationaal park Utrechtse Heuvelrug.

In het licht van het decentralisatieakkoord natuur is het voornemen dat met ingang van 1 januari 2013 niet langer de Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de voorzitters van de overlegorganen van de nationale parken benoemd en dat op die datum de door de Minister genomen benoemingsbesluiten komen te vervallen. De wijze waarop de betrokken eigenaren en gebruikers van de Nationale Parken zich organiseren is vanaf dat moment primair een aangelegenheid van deze eigenaren en gebruikers. Tegen deze achtergrond wordt de heer T.E.M. Wijte, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de Regeling aanwijzing nationale parken benoemd voor de periode tot 1 januari 2013.

De benoeming geschiedt met terugwerkende kracht tot en met 1 september 2011. Er wordt afgeweken van het beleid ten aanzien van de vaste verandermomenten (VVM) (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309). Het betreft hier evenwel geen algemeen verbindende voorschriften. Het besluit heeft geen bedrijfseconomische gevolgen en veroorzaakt geen administratieve lasten.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl