Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2012, 20477Vergunningen

Logo Uden
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 1e fase Vogelstraat 5 te Odiliapeel, Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan is een omgevingsvergunning 1e fase te verlenen voor het veranderen van een milieuinrichting en het handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden op het adres Vogelstraat 5, 5409 SH te Odiliapeel (zaak 53459).

Het ontwerpbesluit en bijlagen kunt u, vanaf donderdag 11 oktober 2012, zes weken inzien tijdens de openingstijden bij de centrale balie in het Gemeentehuis, Markt 145 te Uden.

Indienen zienswijze

Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan het College van burgemeester en wethouders, afd. Bouwen en Milieu, Postbus 83, 5400 AB Uden. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Milieu, telefoonnummer (0413) 281497.

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Uden, 3 oktober 2012

Burgemeester en wethouders van Uden de secretaris mr. J.M. Smarius

de burgemeester drs. H.A.G. Hellegers