Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2012, 20338Overig

Aanmeldnotitie voor uitbreiding isomerisatiecapaciteit C4-fabriek Lyondell Chemie Nederland B.V., Theemsweg 14 te Rotterdam-Botlek, DCMR Milieudienst Rijnmond

Beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage (m.e.r.)

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 10 april 2012 een mededeling ingevolge artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (aanmeldingsnotitie) ontvangen van Lyondell Chemie Nederland B.V. voor de uitbreiding van de isomerisatiecapaciteit van de C4-fabriek, gelegen aan de Theemsweg 14 te Rotterdam-Botlek.

De capaciteit van de isomerisatie-unit zal worden uitgebreid met circa 50%, van 55 ton/uur naar 80 ton/uur. De huidige iso-butaanvoeding van de iso-butaan-unit van de C4-fabriek zal worden vervangen door een mixed-butaanvoeding.

Voor deze activiteit moet een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Ten behoeve van de besluitvorming dienen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te beoordelen of voor de activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld, aangezien deze onder categorie D 21.6 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 valt.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan artikelen 7.16 tot en met 7.19. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wabo niet noodzakelijk is.

Inzage

U kunt de aanmeldingsnotitie en het besluit liggen van 4 oktober 2012 tot en met 14 november 2012 op werkdagen op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (ma. t/m vrij. van 10.00 - 20.00 uur);

  • de gemeente Bernisse, Gemeenlandsedijk N.26 te Abbenbroek (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en ’s middags na telefonische afspraak, tel. nr.: 0181 - 66 72 06);

  • de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur);

  • de deelgemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg (tijdens de openingsuren).

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbenden rechtstreeks in hun belang treft.

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit, het begrip belanghebbende en deze procedure kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, afdeling Gemeenten en MKB, mevrouw

E.A. Kaspers, telefoonnummer: 010 - 246 80 41. Deze kennisgeving staat ook op www.dcmr.nl

DMS nr.: 21443332