Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2012, 20229Ruimtelijke plannen

Logo Papendrecht
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind inclusief planMER, ontwerpzonebeheerplan en Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder diverse woningen aan de Visschersbuurt te Papendrecht

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend dat met ingang van 4 oktober 2012, gedurende zes weken, voor een ieder ter inzage ligt: het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind inclusief planMER, ontwerpzonebeheerplan en het Ontwerp besluit Hogere waarden Wet geluidhinder diverse woningen aan de Visschersbuurt.

Ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan beslaat het gehele bedrijventerrein Oosteind, inclusief een deel van de bebouwing aan de Visschersbuurt. Het bedrijventerrein ligt in de zuidoosthoek van de gemeente aan de Beneden Merwede. Het bestemmingsplan is voornamelijk een actualisatie van het vigerende bestemmingsplan.

Zonebeheerplan

Het zonebeheerplan is geactualiseerd en juridisch gekoppeld aan het bestemmingsplan.

Ontwerp besluit Hogere waarden Wet geluidhinder diverse woningen aan de Visschersbuurt Voor het bedrijventerrein Oosteind inclusief een deel van de Visschersbuurt wordt het vigerende bestemmingsplan herzien. Door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is hiervoor akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai en industrielawaai. Geconcludeerd kan worden dat niet voldaan wordt aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde) van 50 dB(A) voor industrielawaai uit de Wet geluidhinder. Een besluit hogere waarden Wet geluidhinder is dan ook noodzakelijk.

Zienswijze

Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken, ontwerpzonebeheerplan, planMER en het ontwerp besluit hogere waarden worden met ingang van 4 oktober gedurende een periode van zes voor een ieder ter inzage gelegd op de leestafel in het gemeentehuis, Markt 22 Papendrecht gedurende openingstijden.

De stukken zijn tevens beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.papendrecht.nl onder Bouwen, wonen en milieu, Bestemmingsplannen.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind. Zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere waarden kunnen alleen door belanghebbenden worden ingediend. De zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de gemeente (tel. nr. 078-7706362). Bij voorkeur uiterlijk één week voor afloop van de ter inzage termijn.