Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2012, 20029Overig

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 september 2012, houdende erkenning van B.V. Nederlandse Instrumenten Compagnie Nedinsco in de zin van artikel 27 Besluit strategische goederen

Gelet op artikel 27 van het Besluit strategische goederen en artikel 11 Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 maakt de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bekend dat hij een erkenning heeft afgegeven;

Kenmerken erkenningsbesluit

Nummer: NL12.001.01

Entiteit: B.V. Nederlandse Instrumenten Compagnie Nedinsco

Locatie: Venlo

KvK nummer: 120 15167

Inwerkingtreding

Het erkenningsbesluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Bezwaarclausule

Tegen het erkenningsbesluit kan degene wiens belang er rechtstreeks bij betrokken is binnen zes weken na de bekendmaking ervan daartegen per brief bezwaar maken bij de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust. U kunt het bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. De erkenning gaat in op bovengenoemde datum.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker.

TOELICHTING

Na onderzoek door de Belastingdienst/ Douane is gebleken dat B.V. Nederlandse Instrumenten Compagnie Nedinsco (hierna: Nedinsco BV) voldoet aan de gestelde eisen voor een erkenning als bedoeld in artikel 11 Uitvoeringsregeling strategische goederen. De erkenning is op 12 september 2012 verleend en treedt in werking op 1 oktober 2012. De gegevens van Nedinsco BV worden opgenomen in het openbare register op de website van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/certider/index.cfm) waar de erkenningen van alle EU lidstaten worden opgenomen. Vanaf 1 oktober 2012 kunnen in EU- lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein gevestigde toeleveranciers van militaire goederen voor toelevering aan Nedinsco BV gebruik maken van hun nationale algemene vergunningen voor toelevering aan gecertificeerde ondernemingen.