Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2012, 19630Ruimtelijke plannen

Logo Nuth
Vaststelling bestemmingsplan ‘1e partiële herziening bestemmingsplan Kleine Kernen, Grijzegrubben 2’ gemeente Nuth

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Nuth bekend, dat de raad van de gemeente Nuth in haar vergadering op 18 september2012 het bestemmingsplan "1e partiële herziening bestemmingsplan Kleine Kernen, Grijzegrubben 2" heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan "1e partiële herziening bestemmingsplan Kleine Kernen, Grijzegrubben 2"

zal dienen als planologisch kader voor het realiseren van 4 woningen op de locatie Grijzegrubben 2 in de kern Grijzegrubben te Nuth. De woningen worden gerealiseerd op grond van de voormalige Provinciale Ruimte voor Ruimteregeling. Het plan wordt ingepast met voldoende groencompenserende maatregelen.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.nuth.nl. Tevens ligt het bestemmingsplan "1e partiële herziening Kleine Kernen, Grijzegrubben 2” en de bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van 3 oktober 2012 tot en met 15 november 2012 voor een ieder ter inzage, gedurende openingstijden bij de balie wonen en bouwen van het gemeentehuis te Nuth, Deweverplein 1, Nuth.

Volgens artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening kan gedurende deze termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zij zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdelingbestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus

20019, 2500 EA den Haag.

Tevens kan, naast het instellen van beroep, een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien het verzoek is ingediend binnen de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nuth, 2 oktober 2012

Burgemeester en Wethouders van Nuth, de secretaris, drs. H.M.J. van Mierlo

De burgemeester, mr. H.G. Vos.