Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2012, 19306Ruimtelijke plannen

Logo Hellevoetsluis
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Ravense Hoek’, Hellevoetsluis

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maakt het volgende bekend.

Het bestemmingsplan “Ravense Hoek” is door de gemeenteraad van Hellevoetsluis op 13 september 2012 gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied grenst aan de noordoost-rand van de kern Hellevoetsluis. De woonwijk Ravense Hoek wordt aan de westzijde begrensd door de woonwijk Den Bonsen Hoek en aan de noordzijde door het Ravense Hout. Aan de zuid-oostrand ligt de Kanaalweg WZ en aan de oostzijde grenst de wijk aan de Nieuweweg.

Het vastgestelde bestemmingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit liggen voor een ieder vanaf 28 september tot en met 8 november 2012 ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) van het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd, zijn ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  's-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Indien dit laatste het geval is, treedt het wijzigingsplan niet in werking, voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.