Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2012, 18942Ruimtelijke plannen

Logo Rheden
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dieren-Noord, Breukinklaan 52’; Rheden

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Rheden op 4 september 2012 het bestemmingsplan ‘Dieren-Noord, locatie Breukinklaan 52 te Dieren’ opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit volgt op de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 6 juni 2012 (nr. 201200060/1/R2) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit d.d. 29 november 2011 van het genoemde bestemmingsplan.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is artikel 46 van de Wet op de Raad van State en afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het besluit van 29 november 2011 te wijzigen door vaststelling van een andere planregeling, zonder dat bij een eventuele wijziging toepassing behoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb. De gehele bestemmingsplanprocedure behoeft daarom niet opnieuw gedaan te worden.

Wijziging ten opzichte van het bestemmingsplan

Onderstaande plandelen zijn gewijzigd:

Ad 1 De huidige situatie is nagenoeg vastgelegd. In de verbeelding is een aanduiding met goothoogte opgenomen en tevens is aangegeven dat slechts een zadelkap is toegestaan.

Ad 2 In de voorschriften is uit de begripsomschrijvingen (1.18) het begrip bovenbouw verwijderd. In artikel 3.2 lid d onder 3 is de specifieke bouwaanduiding zadelkap opgenomen in plaats van een ‘bovenbouw’.

Ad 3 In artikel 5.1 lid b onder 4 is de mogelijkheid tot het realiseren van een ‘doorgang’ tussen beide dakhelften opgenomen.

Raadplegen stukken

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPDN11-0001.

Ter voldoening aan de tussenuitspraak zijn de stukken verzonden naar de Raad van State voor verdere behandeling.

Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit raadsbesluit.

De Steeg, 20 september 2012