Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UithoornStaatscourant 2012, 18610Ruimtelijke plannen

Logo Uithoorn
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58, Uithoorn

Toelichting

In Thamerdal is het historische woonlint Zijdelveld gelegen. In het lint staat op nummer 57 een vrijstaande woning. Op dit perceel is naast de woning een grote zijtuin gesitueerd. Voor dit onbebouwde deel van het perceel is een woning voorzien. Het voorliggende bestemmingsplan omvat de juridisch planologische regeling om de woning mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan “Zijdelveld 58” ligt vanaf 14 september 2012 tot en met 25 oktober 2012 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Uithoorn, 12 september 2012