Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2012, 18024Ruimtelijke plannen

Logo Langedijk
Ontwerpbestemmingsplan ‘Appartementengebouw Willem de Zwijgerstraat in Noord-Scharwoude’, Langedijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat met ingang van 4 september 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan “Appartementengebouw Willem de Zwijgerstraat in Noord-Scharwoude”.

In het bestemmingsplan wordt de bouw van een appartementengebouw planologisch mogelijk gemaakt. Het appartementengebouw is gericht naar de Willem de Zwijgerstraat en de Achterburggracht en wordt ontsloten via een oprit tussen de woningen aan de Willem de Zwijgerstraat 3 en Juliana van Stolbergstraat 13. Het bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan in onderdelen Noord- en Zuid-Scharwoude’, zoals dat op 8 november 1960 door de gemeenteraad is vastgesteld en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 9 oktober 1962. In dit plan is de bouw van een gebouw, anders dan dienst- en bedrijfsgebouwen, niet toegestaan.

Het plan met bijbehorende stukken ligt tijdens openingsuren in de voorlichtingsruimte van het gemeentehuis, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude ter inzage. Tevens ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in de openbare bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4 te Zuid-Scharwoude, het Behouden Huys Oudkarspel, Dorpsstraat 850 te Oudkarspel en Dorpshuis De Geist, Vinkenlaan 7 te Sint Pancras. Ook is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via internet op www.gemeentelangedijk.nl (leven in Langedijk - bouwen - bestemmingsplannen) of www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0416.BPNSZUO1960herz001-on02).

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG te Noord-Scharwoude. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze dient u vóór het einde van de ter inzage termijn contact op te nemen met de afdeling Beleid en Projecten voor het maken van een afspraak.

Langedijk, 3 september 2012

Burgemeester en wethouders van Langedijk