Besluit van de Minister van Financiën van 20 augustus 2012 houdende aanwijzing ex artikel 212a van de Faillissementswet

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 212d van de Faillissementswet;

Gelet op het advies van De Nederlandsche Bank N.V. (brief van 26 juli 2012);

Besluit aan te wijzen als systeemexploitant in de zin van artikel 212a van de Faillissementswet:

  • 1. European Multilateral Clearing Facility N.V.

  • 2. De Nederlandsche Bank N.V.

  • 3. Euroclear Nederland / NECIGEF B.V.

  • 4. Equens S.E.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Financiën, J.C. de Jager

Een ieder die door dit besluit in zijn of haar belangen is getroffen kan binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken door toezending van een bezwaarschrift aan de Minister van Financiën, Postbus 20201, 2500 EE ’s-Gravenhage. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en de gronden waarop het bezwaar rust.

TOELICHTING

Bij wet van 21 april 2011 is de Faillissementswet gewijzigd. Daarmee is de richtlijn nr. 2009/44/EG1 in Nederlands recht omgezet. De wet van 21 april 2011 is op 11 mei 2011 in werking getreden.

In Richtlijn 2009/44/EG wordt het systeem onderscheiden van de systeemexploitant die wettelijk aansprakelijk is voor de werking van het systeem. Dientengevolge kan naast een systeem een systeemexploitant te worden aangewezen. Tot nu is slechts één systeemexploitant aangewezen, namelijk Holland Clearing House N.V.2

Er zijn evenwel meer systeemexploitanten. Deze zijn tot heden nog niet aangewezen. De Nederlandsche Bank heeft mijn ministerie bij brief van 26 juli 2012 geadviseerd deze systeemexploitanten alsnog aan te wijzen.

De bij de deze systeemexploitanten behorende systemen zijn reeds eerder aangewezen. De aanwijzing van de systemen blijft in stand. Hieronder volgt een opsomming van de reeds eerder aangewezen systemen en hun respectieve exploitanten die thans worden aangewezen:

systeem

systeemexploitant

de formele overeenkomst voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het effectenverkeer gesloten tussen European Multilateral Clearing Facility N.V en haar wederpartijen zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures opgenomen in het Clearing Rulebook van EMCF en de daarbij behorende Regulations.

European Multilateral Clearing Facility N.V.

de formele overeenkomsten voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het betalingsverkeer gesloten tussen De Nederlandsche Bank N.V. en haar wederpartijen, zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures van het bruto betalingssysteem ‘TARGET2-NL’ opgenomen in de Kredietovereenkomst, de Voorwaarden TARGET2-NL (met inbegrip van – maar niet beperkt tot – de op basis van die Voorwaarden afgesloten liquiditeitsovereenkomsten en daarbij behorende pandovereenkomsten), de Algemene Voorwaarden en de Handleiding Monetaire Beleidstransacties

De Nederlandsche Bank N.V.

de formele overeenkomsten voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het betalingsverkeer gesloten tussen De Nederlandsche Bank N.V. en haar wederpartijen, zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures van het bruto betalingssysteem ‘HAM-NL’ opgenomen in de Voorwaarden voor HAM-rekeninghouders en de Algemene Voorwaarden

De Nederlandsche Bank N.V.

de formele overeenkomsten voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het effectengiroverkeer en het daaraan gerelateerde betalingsverkeer gesloten tussen het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (handelsnaam: Euroclear Nederland) en haar wederpartijen zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures, geregeld bij of krachtens de Wet giraal effectenverkeer, de Euroclear Terms and Conditions (met inbegrip van de daarbij behorende Operating Manual Part I en II), de daarop gebaseerde berichten en overige mededelingen, de overeenkomsten ter zake van het betalingsverkeer in vreemde valuta, de CeBM Service Agreement, de Overeenkomst Geldrekening Effectenafwikkeling (ook wel geheten de Securities Settlement Cash Account Agreement) tussen De Nederlandsche Bank N.V. en haar wederpartijen, de Cross-NCB Agreements tussen De Nederlandsche Bank N.V. en de Nationale Bank van België en tussen De Nederlandsche Bank N.V. en de Banque de France, alsmede de Overeenkomst inzake het gebruik van de TARGET2 ‘Ancillary System Interface’ (ASI) door Euroclear Nederland.

Euroclear Nederland Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.

de formele overeenkomsten voor het uitvoeren van afwikkeldiensten via TARGET2 in het Nederlandse betalingsverkeer gesloten tussen Equens SE en haar wederpartijen zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures opgenomen in de Toe- en uittredingsvoorwaarden voor participatie in en uittreding uit Equens SE ten behoeve van Afwikkeldiensten via Target II van Equens, Standaardvoorwaarden tussen Equens SE en de Participanten, die van haar Afwikkeldiensten gebruik maken, Reglement met betrekking tot het settelen door DNB van Afwikkelopdrachten uit hoofde van door Equens samengestelde Kavels, Toetredingsverklaring participatie in afwikkeldiensten in Equens SE en hierop gebaseerde overige product- en systeemdocumentatie.

Equens S.E.

de formele overeenkomsten voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het betalingsverkeer gesloten tussen Equens SE en haar wederpartijen zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures opgenomen in de Terms and conditions Equens CSM, processing of SEPA Payments, de Processing Agreement, alsmede hierop gebaseerde overige product en systeemdocumentatie.

Equens S.E.

De Minister van Financiën, J.C. de Jager


X Noot
1

Richtlijn 2009/44/EG van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (PbEU L 146).

X Noot
2

Besluit van 22 december 2011, Stcrt. 10 januari 2011, nr. 390.

Naar boven