Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomStaatscourant 2012, 17235Ruimtelijke plannen

Logo Bergen op Zoom
Ter inzage legging ‘concept wegenlegger’, Bergen op Zoom

Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 3:12 lid1 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het concept wegenlegger ter inzage ligt.

Het document geeft duidelijkheid over de openbaarheid en onderhoudsplicht van met name de wegen buiten de bebouwde kom. De huidige wegenlegger is destijds opgesteld door de voormalige gemeenten Bergen op Zoom en Halsteren. In de nieuwe wegenlegger wordt rekening gehouden met de stedelijke uitbreiding van de afgelopen jaren, omdat in het document ook de bebouwdekomgrens wordt vastgelegd. De wegenlegger ligt zes weken ter inzage en moet uiteindelijk door Gedeputeerde Staten worden goedgekeurd.

Het concept wegenlegger ligt met ingang van 20 augustus 2012 gedurende 6 weken ter inzage. Het concept wegenlegger ligt voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan het Jacob Obrechtlaan 4 in Bergen op Zoom. Gedurende de inzage termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college (Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom). In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit deze betrekking heeft.

Het gemeentehuis is van maandag tot en met donderdag geopend van 09.00uur tot 16.00uur, op donderdag van 18.00uur tot 20.00uur en op vrijdag van 09.00uur tot 13.00uur.