Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Krimpen aan den IJsselStaatscourant 2012, 16850Ruimtelijke plannen

Logo Krimpen aan den IJssel
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan IJsseldijk 330; gemeente Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 5 juli 2012 het bestemmingsplan ‘IJsseldijk 330’ gewijzigd heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

Bestemmingsplan IJsseldijk 330

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels en is voorzien van een toelichting en heeft betrekking op het perceel IJsseldijk 330 te Krimpen aan den IJssel. Het voorziet in de realisering van twee extra woningen op voornoemd perceel.

Gewijzigd vastgesteld

Over het ontwerp bestemmingsplan zijn verschillende zienswijzen ingediend. Deze hebben echter niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Gebleken is dat bij het vervaardigen van de verbeelding is uitgegaan van een onjuiste positionering van het zuidelijk gelegen bouwblok. Deze omissie, is op voorstel van het college hersteld. Het betreffende bouwblok is naar links opgeschoven.

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van woensdag 15 augustus 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Krimpen aan den IJssel. Daarnaast zijn de stukken te raadplegen op de gemeentelijke website www.krimpenaandenijssel.nl. Een volledig digitale versie van het bestemmingsplan is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan op grond van artikel 8.2 lid 1 Wro beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Krimpen aan den IJssel, 15 augustus 2012