Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OoststellingwerfStaatscourant 2012, 16261Ruimtelijke plannen

Logo Ooststellingwerf
Vaststelling ‘Bestemmingsplan buitengebied, plan van wijziging Grindweg 6 te Nijeberkoop’

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ooststellingwerf bekend dat het ‘Bestemmingsplan, plan van wijziging, Grindweg 6 te Nijeberkoop’ ongewijzigd is vastgesteld.

Informatie over het plan

Bovengenoemd bestemmingsplan maakt de vestiging van een paardenfokkerij (een grondgebonden agrarisch bedrijf) op de locatie Grindweg 6 te Nijeberkoop mogelijk.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken kunnen met ingang van 9 augustus 2012 gedurende zes weken worden ingezien op het gemeentehuis aan ’t Oost 11 te Oosterwolde, gedurende de openingstijden. Het bestemmingsplan en vaststellingsbesluit zijn ook te raadplegen via www.ooststellingwerf.nl.

Beroep

Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan die:

  • tijdig hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt;

  • kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.