Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2012, 15389Overig

Logo Bergambacht
Kennisgeving besluit Mer-beoordeling Zuidbroek 153 te Bergambacht

Melkvee- en Kaasboerderij Schep V.O.F., Zuidbroek 153 te Bergambacht heeft haar voornemen kenbaar gemaakt om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen (conform artikel 7.16 van de Wet milieubeheer). Dit is gedaan door het indienen van een aanmeldnotitie-m.e.r.: ‘voor een melkrundvee- en kaasboerderij gelegen aan de Zuidbroek 153 te Bergambacht’ van 16 mei 2012.

Het voornemen is om in de inrichting 500 stuks melkrundvee en 260 stuks vrouwelijk jongvee te houden. Het gaat om het uitbreiden van de bestaande melkrundvee stal (en daarmee van een inrichting als bedoeld in het Besluit milieu-effectrapportage). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht heeft de notitie beoordeeld en komt tot de conclusie dat het opstellen van een milieueffectrapportage, ten behoeve van de procedure tot het verkrijgen van een vergunning, op grond van de Wet milieubeheer niet behoeft te worden opgesteld.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken van 26 juli tot en met 5 september 2012 inzien bij de gemeente Bergambacht.

Bezwaar

Gelet op het bepaalde in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is bovengenoemd besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij het besluit de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Anderen kunnen in een later stadium zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarbij kunnen ook eventuele bezwaren tegen de voorbereidingsbeslissing worden aangeven. Deze zullen bij de beoordeling van de zienswijzen worden betrokken.

Inzage

Voor inzage en informatie kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis van Bergambacht, Raadhuisstraat 5 te Bergambacht (telefoon 0182-356555). Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak worden gemaakt.