Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2012, 14811Ruimtelijke plannen

Logo Bergambacht
Ontwerp wijzigingsplan Benedenberg 81–83, Bergambacht ter inzage

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat het ontwerp van het wijzigingsplan Benedenberg 81-83, Bergambacht van 19 juli 2012 tot en met 29 augustus 2012 voor een ieder tijdens bezoekuren (maandag tot en met donderdag van 9.00–12.00 uur) ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling ROB in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Tevens is het plan in te zien op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

In het ontwerp wijzigingsplan wordt de bestemming van het perceel gewijzigd van Agrarisch naar Wonen. Binnen de bestemming Wonen is op een bijgebouw de aanduiding ‘bed & breakfast’ opgenomen, waardoor dit gebouw gebruikt kan worden voor een bed & breakfast, en op twee schuren de aanduiding ‘bedrijf’, waardoor deze tevens bestemd zijn voor bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. In het bestemmingsplan Dorpsgebied is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die deze wijziging mogelijk maakt.

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht, Postbus 3, 2860 AA Bergambacht.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw M.A. Bruinen, medewerker van de afdeling VROM, bereikbaar op maandag t/m donderdag op telefoonnummer 0182-356512