Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoskoopStaatscourant 2012, 14133Vergunningen

Logo Boskoop
Ontwerpomgevingsvergunning Hoogeveenseweg 7, Boskoop

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Boskoop maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen:

voor:

bouwen bouwmarkt met fitnessruimte

activiteiten:

– bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

 

– afwijken bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo)

locatie:

Hoogeveenseweg 7 in Boskoop

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 juli 2012 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Boskoop, Raadhuisplein 1, 2271 EK Boskoop.

Indienen van zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij Burgemeester en wethouders, Postbus 5, 2770 AA Boskoop. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen zelfde termijn mondeling zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken met een medewerker van de cluster IVV, via telefoonnummer 14 0172.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.