Logo Blaricum
Vastgesteld bestemmingsplan Kom (beschermd dorpsgezicht) Blaricum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad van Blaricum op 12 juni 2012 het bestemmingsplan `Kom beschermd dorpsgezicht` in gewijzigde vorm heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan

Het plangebied wordt gevormd door het gebied dat door het Rijk is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het bestemmingsplan is een sterk consoliderend plan. Dat wil zeggen dat debestaande situatie als uitgangspunt wordt genomen. Dat betekent niet dat er niets kan veranderen. Maar dan gelden er wel heel strikte voorwaarden.

Periode van ter inzage legging

Het vastgestelde bestemmingsplan, bijbehorende stukken en het bijbehorende raadsvoorstel en -besluit, liggen vanaf 10 juli 2012 tot en met 20 augustus 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt hier terecht van maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website (www.blaricum.nl) en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan een beroepschrift worden ingediend door degene die een zienswijze bij de raad heeft ingediend. Daarnaast kan eenieder een beroepschrift indienen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ in Den Haag. Voor het indienen van een beroepschrift is een griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kan voor spoedeisende zaken een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Ook voor een dergelijk verzoek is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot het moment waarop op het verzoek is beslist.

Blaricum, juli 2012

Naar boven