Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2012, 12886Ruimtelijke plannen

Logo Hellevoetsluis
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 19 juni 2012 heeft ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’.

De gemeente Hellevoetsluis heeft zich de opgave gesteld alle bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied te actualiseren. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle bestaande bestemmingsplannen die nu ouder zijn dan 10 jaar voor 1 juli 2013 geactualiseerd te zijn. Een van de gebieden waarvoor de vigerende bestemmingsplannen herzien dienen te worden is Buitengebied.

Plangebied

Globale begrenzing plangebied

Het plangebied ligt als een schil rondom de kern Hellevoetsluis. Het gebied heeft een oppervlakte van circa 1600 ha. Het plangebied beslaat grotendeels de polders Nieuw-Helvoet, Nieuwe Goote en de polder Nieuwenhoorn. De Haringvlietdam ten noorden van het Haringvliet valt tevens binnen het bestemmingsplan Buitengebied.

Overige gebieden

Een aantal gebieden die zijn gelegen in het buitengebied van Hellevoetsluis worden niet meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Dit betreft de kuststrook, vanaf de Haringvlietdam tot aan Buitengebied, het plan Boomgaard, het tracé van de mogelijk in de toekomst te ontwikkelen Oostelijke Randweg en het plan voor het realiseren van de discotheek nabij de N57. Hiervoor zullen afzonderlijk planologische procedures worden doorlopen.

Indienen van een zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ met bijbehorende stukken ligt vanaf 29 juni 2012 tot en met 9 augustus 2012 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan de gemeenteraad van Hellevoetsluis, t.a.v.de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer W.H. Renger van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis: 14 0181. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt.

Hellevoetsluis, 27 juni 2012

Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis.