Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ReimerswaalStaatscourant 2012, 12575Overig

Logo Reimerswaal
Ontwerpbesluit actualisatie grenzen bebouwde kom in kader Boswet van de gemeente Reimerswaal

Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 1 lid 5 van de Boswet, bekend dat het ontwerpbesluit van de gemeenteraad tot actualisatie van de bebouwde komgrens voor toepassing van de Boswet ter inzage ligt.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht de grens van de bebouwde kom volgens de Boswet vast te stellen. Wanneer deze grens niet is vastgesteld, geldt de Boswet in de gehele gemeente. De Boswet heeft als doel de hoeveelheid bos in Nederland buiten de bebouwde kom in stand te houden en mogelijk uit te breiden. De Boswet richt zich vooral op grotere bosarealen buiten de bebouwde kom, terwijl de Algemene Plaatselijke Verordening binnen de bebouwde kom geldt, maar in bepaalde gevallen ook daar buiten.

Het plan ligt met ingang van 28 juni 2012 gedurende 30 dagen ter inzage. Het ontwerpbesluit ligt voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan het Oude Plein 1 in Kruiningen.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij de gemeenteraad (Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen). In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit deze betrekking heeft.

Het gemeentehuis is van maandag tot en met donderdag geopend van 09.00 uur tot 14.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en verder uitsluitend op afspraak. Zo’n afspraak kunt u telefonisch maken via telefoonnummer 0113-395000. U kunt het ontwerpbesluit ook via het internet inzien. Daartoe raadpleegt u www.reimerswaal.nl (onder actueel - bekendmakingen - overig).

Kruiningen, 27 juni 2012

Namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal, F. Schouten, Hoofd afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving.