Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2012, 12462Overig

Logo Sittard-Geleen
Besluit milieueffectrapportage

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken krachtens artikel 7.17 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat op 28 november 2008 een aanvraag ontvangen is van de heer J.I.M. Fuchs, Ruitersdijk 19A te Born, om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een melkveebedrijf aan de Schinkelkuildeweg (ongenummerd) te Papenhoven. De aanvraag is op 23 juli 2009, 12 maart 2012 en 1 juni 2012 gewijzigd en aangevuld. Uit de aanvraag blijkt dat de volgende diercategorieën zullen worden gehouden:

  • 264 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, Rav categorie A 1.100.1;

  • 250 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen, Rav categorie A 3.

De activiteit is beoordelingsplichtig in het kader van het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop is aan de hand van de aanvraag beoordeeld of al dan niet een milieueffectrapport moet worden gemaakt voor het oprichten van de inrichting.

Uit de beoordeling is gebleken dat de omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, niet zodanige nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben dat het maken van een milieueffectrapport noodzakelijk is. In verband hiermede is op 11 juni 2012 besloten dat door de heer Fuchs geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt.

Inzage stukken

Het besluit en alle overige relevante stukken liggen van 21 juni 2012 tot 2 augustus 2012 ter inzage in het gemeentehuis Geleen, balie Vergunningen, Markt 1, 6161 GE Geleen. De stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Op afspraak kunnen de stukken van maandag tot en met woensdag tussen 12.00 en 17.00 uur en op donderdag tussen 12.00 en 19.00 uur worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kan contact worden opgenomen met de balie Vergunningen. De balie Vergunningen is bereikbaar onder telefoonnummer (046) 4777010.

Procedurele aspecten

Het besluit, inhoudende dat door de heer Fuchs geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt, moet worden aangemerkt als een besluit inzake de procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen een zodanig besluit geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij het besluit de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

20 juni 2012

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.