Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2012, 11127Ruimtelijke plannen

Logo Lansingerland
Ontwerpbestemmingsplan Rottezoom (BP0094)

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Rottezoom met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0094-ONTW (met bijbehorende stukken) met ingang van 7 juni 2012 gedurende een periode van zes weken voor eenieder ter inzage ligt.

Beschrijving bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Rottezoom wordt begrensd door de A12 en spoorlijn in het zuiden, de N209 in het westen, de Rotte (tevens de gemeentegrens met Zuidplas) in het oosten en de Noorddijk (de gemeentegrens met Rijnwoude) in het noorden. Onderdeel van het bestemmingsplan is het buurtschap Kruisweg en het agrarische gebied gelegen tussen de Kruisweg en de Rotte (Rottezoom).

Het plan legt vooral het huidige gebruik van gebouwen en gronden vast (conserverend karakter). Daarnaast wordt ruimte geboden voor een beperkt aantal ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn onder andere afkomstig uit de gebiedsvisie Kruisweg, die op 18 februari 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn in het plan opgenomen als wijzigingsbevoegdheid.

Procedure

Het volledige ontwerpbestemmingsplan Rottezoom kunt u vinden op: www.ruimtelijkeplannen.nl [http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1621.BP0094-ONTW] en op onze website: www.lansingerland.nl; onder wonen en omgeving (bestemmingsplannen). Daarnaast ligt het plan voor iedereen ter inzage in het servicepunt Berkel en Rodenrijs, Raadhuislaan 1. Openingstijden op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, op vrijdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Mocht u de betreffende stukken buiten genoemde tijden willen inzien of een nadere toelichting wensen op de betreffende stukken, dan dient u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (010) 800 4000.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging (van 7 juni t/m 18 juli 2012) kunt u een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van de gemeenteraad, afdeling RO, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze BP0094/03. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer (010) 800 4000.