Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2012, 10769Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Zuidoost
Ontwerpbestemmingsplan F-buurt

Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 31 mei 2012 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan F-buurt voor eenieder ter inzage ligt in het Informatiecentrum Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein 150, op werkdagen geopend van 09.00-15.30 uur;

Een digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan F-buurt is te downloaden op de website van het stadsdeel en digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Hoewel de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan gelijk is aan het exemplaar dat ter inzage ligt, is het mogelijk dat er verschillen zijn ontstaan tussen beide versies. Voor zekerheid omtrent de regeling dient altijd het op www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerde exemplaar te worden geraadpleegd.

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan F-buurt ligt ten noorden van de Amsterdamse poort tussen de Dollingadreef en de Gooiseweg. Aan de noordzijde grenst de F-buurt aan de D-buurt waarbij de waterloop de scheidslijn vormt. Aan de zuidzijde grenst het gebied aan de Claus van Amsberg straat en de Bijlmerdreef.

Het bestemmingsplan heeft als doel om een actueel beheerskader te bieden voor de bestaande situatie, waarbij tevens rekening wordt gehouden met (kleinschalige) ontwikkelingen, zoals de mogelijkheid tot het realiseren van dakopbouwen.

Eenieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijke zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Deze schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost. Eenieder kan tevens mondelinge zienswijzen naar voren brengen gedurende de termijn van de terinzagelegging. Hiervoor kunt u een afspraak maken met dhr. Van Veenendaal van de afdeling Bedrijfsvoering (telefoon: 020-2525253) op dinsdagen tussen 10:00 en 15:00 uur.

Amsterdam Zuidoost, 30 mei 2012

Het Dagelijks Bestuur, M. La Rose, voorzitter.

Ch. M. Rach, secretaris.