Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenStaatscourant 2012, 1063Ruimtelijke plannen

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Manderveen, woningbouw Peddemors’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

  • dat de gemeenteraad op 9 januari 2012 heeft besloten tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Manderveen, woningbouw Peddemors’. Het bestemmingsplan heeft ten doel om de verkaveling aan te passen van deze locatie en moet leiden tot de bouw van vier woningen in de vorm van twee-onder-één-kapwoningen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan waren geen zienswijzen ingediend.

  • Met ingang van donderdag 19 januari 2012 liggen het raadsbesluit en het bestemmingsplan gedurende een termijn van zes weken ter inzage voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Tubbergen. Ook alle relevante stukken en gegevens liggen dan ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1104485-vg01 en op de gemeentelijke website http:/www.tubbergen.nl onder → wonen en leven → bouwen en wonen → bestemmingsplannen ter inzage. De digitale bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://www.tubbergen.nl/nwro/NL.IMRO.0183.1104485-vg01

Tegen betaling van de kosten wordt een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na de datum waarop de stukken ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende die heeft verzuimd om tijdig een zienswijze naar voren te brengen bij de voorbereiding van een besluit kan geen beroep instellen. Als u beroep instelt kunt u de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak verzoeken om het betreffende besluit te schorsen of om een andere voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als echter binnen de beroepstermijn een verzoek is gedaan om een voorlopige voorziening treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders voornoemd.