Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2012, 10081Ruimtelijke plannen

Logo Nuth
Kennisgeving verlening omgevingsvergunning (Zorgcentrum Op den Toren)

Burgemeester en wethouders van Nuth maken bekend dat ze in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan de Stichting Cicero Zorggroep een omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van de volledige herbouw c.q. nieuwbouw van Zorgcentrum ‘Op den Toren’ (inclusief de aanleg van parkeerplaatsen, uitritten, groenvoorzieningen e.d.) aan de Valkenburgerweg 67 te Nuth.

Ten aanzien van de ontwerpbeschikking zijn zienswijzen uitgebracht. De definitieve beschikking is ten opzichte van het ontwerp echter niet gewijzigd.

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben belanghebbenden de mogelijkheid om tegen het betreffende besluit beroep aan te tekenen, mits ze eerder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit hebben uitgebracht. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit aan de aanvrager is bekendgemaakt; in dit geval met ingang van 24 mei 2012.

De beroepstermijn bedraagt zes weken. Gedurende deze termijn liggen de vergunning en alle stukken, die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling daarvan, ter inzage bij het Wabo-loket van de gemeente Nuth; elke werkdag van 8.30–12.00 uur en op donderdag tevens van 14.00–17.00 uur. Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten kunnen afschriften van deze stukken worden verkregen.

Een beroepschrift dient naam en adres van de indiener te bevatten alsook een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht. Daarnaast dient een beroepschrift ondertekend, gemotiveerd en gedateerd te zijn. Het beroepschrift behoort te worden gericht aan de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ te Maastricht.

De werking van een besluit wordt door een beroepschrift niet geschorst. Door diegene die een beroepschrift heeft ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht worden verzocht om een voorlopige voorziening (schorsing) te treffen. Er dient dan wel te kunnen worden aangetoond dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vereist. De indiener van het verzoek om een voorlopige voorziening dient daarbij een afschrift van het beroepschrift te overleggen. Voor het overige worden aan een verzoek om een voorlopige voorziening dezelfde eisen als aan een beroepschrift gesteld. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ te Maastricht.

Een verzoek om een voorlopige voorziening en een beroepschrift kunnen ook digitaal bij de genoemde rechtbank worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze site kunnen de precieze voorwaarden worden geraadpleegd.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt van de verzoeker om een voorlopige voorziening alsook van de indiener van een beroepschrift een griffierecht geheven.