Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2011, 9313Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Wetering ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht maken bekend dat met ingang van 26 mei 2011 gedurende een periode van 6 weken voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Wetering en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken ter inzage liggen. De stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer (ROB) en zijn tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite (www.bergambacht.nl) en op de landelijke internetsite ruimtelijkeplannen.nl

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten oosten van het bestaande bedrijventerrein De Wetering in Bergambacht en geeft planologische inhoud aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.

Gedurende de termijn van zes weken kan door iedereen van de mogelijkheid gebruik worden gemaakt tot het geven van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan. Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Bergambacht, Postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw A. van Houtem, medewerker van de afdeling ROB, bereikbaar op maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 0182-356526

Bergambacht, 24 mei 2011

Burgemeester en wethouders van Bergambacht.