Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroesbeekStaatscourant 2011, 8103Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Vernieuwing sportpark de Heikant’

Burgemeester en wethouders van Groesbeek maken bekend dat eenieder in de gelegenheid wordt gesteld om bij het Omgevingsloket, Dorpsplein 1 in Groesbeek, kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan omvat een deel van het sportpark gelegen aan de noordzijde van de Cranenburgsestraat (nr. 33A), achter het uitgaanscentrum ‘De Linde’ (nr. 33).

Het gebied is kadastraal bekend als Groesbeek, sectie O, nummers 157 en 158 (geheel) en nummer (309) gedeeltelijk. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding en biedt een regeling voor de bouwplannen voor een nieuwe tribune en nieuwe kleedkamers. Het plan maakt het daarbij mogelijk om maatschappelijke voorzieningen onder te brengen in het tribunegebouw. De sloop van de oude kleedkamers is ook verwerkt in het bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders maken conform artikel 1.3.1 Bro bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid. Eenieder wordt met ingang van 11 mei 2011 tot en met 21 juni 2011 in de gelegenheid gesteld om op het gemeentehuis van Groesbeek (Dorpsplein 1), bij de afdeling VROM, Omgevingsloket, kennis te nemen van het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Vernieuwing sportpark de Heikant’ (en de bijbehorende stukken). Het loket is geopend op werkdagen van 9.00u tot 12.00u en op maandagavond van 18.00u tot 19.00u.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vernieuwing sportpark de Heikant’ is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0241.BPSportparkHeikant-ONW1 en op de gemeentelijke internetsite, www.groesbeek.nl onder plannen en projecten, digitale bestemmingsplannen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Slotboom, telefoonnummer 024-39 96 312 of mevrouw C. Sleyfer, telefoonnummer 024-39 96 217.

Eenieder kan binnen de genoemde termijn van 6 weken schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Groesbeek, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het is nog niet mogelijk via internet/e-mail een zienswijze in te dienen. Voor nadere informatie over het bouwplan kunt u contact opnemen met de cluster Volkshuisvesting en Planologie, telefoonnummer 024-39 96 111.