Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2011, 7549Ruimtelijke plannen

Ontwerp-projectuitvoeringsbesluit ‘Dijklaan-West II, laagbouwwoningen, Bergambacht’ ter inzage.

Het plan Dijklaan-West II, laagbouwwoningen, betreft 84 eengezinswoningen, vrijstaand, twee aaneengebouwd en rijwoningen. Dit plan is niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Bergstoep/Dijklaan, 2e herziening, waarin de betreffende gronden de bestemming ‘Agrarische doeleinden, zonder bebouwing A(z)’ hebben. Er is een procedure gestart die moet leiden tot een projectuitvoeringsbesluit op grond van de Crisis- en herstelwet.

Burgemeester en wethouders maken daarom op grond van artikel 2.11 Crisis- en herstelwet en 3:12, tweede lid Algemene wet bestuursrecht bekend dat voor het plan Dijklaan-West II, laagbouwwoningen een ontwerp-projectuitvoeringsbesluit is opgesteld.

Het projectuitvoeringsbesluit betreft het voornemen om met toepassing van artikel 2.10 Crisis- en herstelwet medewerking te verlenen aan de bouw van 84 laagbouwwoningen.

Afdeling 6 (versnelde uitvoering van projecten) van de crisis- en herstelwet is hierbij van toepassing.

Het ontwerp-projectuitvoeringsbesluit ligt, met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en daaraan ten grondslag liggende onderzoeken, met ingang van 28 april 2011 gedurende 6 weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Het plan is ook te bekijken op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de raad van de gemeente Bergambacht, postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u daarvoor een afspraak maken met mevrouw M.A. Bruinen van de afdeling ROB te bereiken op telefoonnummer 0182-356512 (maandag t/m donderdag).

Bergambacht, 20 april 2011

Burgemeester en wethouders van Bergambacht.