Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertStaatscourant 2011, 6206Ruimtelijke plannen

Bekendmaking projectbesluit en bouwvergunning Bernhardstraat, Centrumplan Mill

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken bekend dat zij een projectbesluit, als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening, hebben genomen voor de bouw van vier grondgebonden woningen aan de Bernhardstraat tussen huisnummers 4 en 8.

Het projectbesluit met de bijbehorende stukken en de bouwvergunning, liggen met ingang van 8 april 2011 gedurende 6 weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het plan wordt tevens digitaal beschikbaar gesteld via www.gemeente-mill.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde termijn tegen het besluit van burgemeester en wethouders schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Deze beroepsmogelijkheid komt uitsluitend belanghebbenden toe die zich op grond van artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening tijdig met zienswijzen tot burgemeester en wethouders hebben gewend alsmede die belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot burgemeester en wethouders te wenden. Bovendien bestaat de mogelijkheid gedurende bovengenoemde termijn Rechtbank ’s-Hertogenbosch te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Mill, 6 april 2011