Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Orde van Accountants-AdministratieconsulentenStaatscourant 2011, 6068Benoemingen en ontslagen

Benoemingbesluit Klachtencommissie NIVRA-NOvAA

8 maart 2011

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,

Gelet op artikel 8, derde en vierde lid, van de Verordening op de klachtbehandeling;

Stelt het volgende besluit vast:

Artikel 1

  • 1. De heer G.J. Laan AA FB wordt herbenoemd tot lid van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 8, eerste lid onder b, van de Verordening op de klachtbehandeling.

  • 2. De heer drs. W.J. Schoonderbeek RAwordt herbenoemd tot lid van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 8, eerste lid onder c, van de Verordening op de klachtbehandeling.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2011.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 8 maart 2011.

Voorzitter van het bestuur, D.M.Clement AA.