Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Baarle-NassauStaatscourant 2011, 5804Overig

Openbare kennisgeving inzake artikel 7.8b van de Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouder van Baarle-Nassau maken bekend dat overeenkomstig artikel 7.8b van de Wet milieubeheer het volgende besluit is genomen.

Op grond van categorie 14, onderdeel D van het Besluit Milieu Effect Rapportage 1994 geldt bij het uitbreiden van een inrichting bestemd voor minimaal 350 plaatsen voor zeugen de MER-beoordelingsplicht. Er dient te worden nagegaan of er zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor een Milieu Effect Rapport dient te worden opgesteld.

B.A.E. Bervoets, Hoogeind 4 te Baarle-Nassau wil nieuwbouw van emissiearme stallen in verband met uitbreiding van een varkenshouderij. De uitbreiding met zeugenplaatsen bedraagt 898 zeugen. Hierop is categorie 14, onderdeel D van het Besluit Milieu Effect Rapportage 1994 van toepassing.

Er doen zich geen ‘bijzonder omstandigheden’ voor, die het opstellen van een Milieu Effect Rapportage vragen. Ons college heeft besloten dat er voor de aangegeven uitbreiding geen Milieu Effect Rapportage hoeft te worden opgesteld.

Dit Besluit ligt vanaf 11 april 2011 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Zaken, cluster Bouwen en Milieu van het gemeentehuis, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Dit Besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een milieuvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuusrecht is tegen dit besluit geen bezwaar of beroep mogelijk.

Baarle-Nassau, 8 april 2011